Kilis Valiliği
Kilis Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kilis Valiliği
Kilis Valiliği
Kuruluş ve Görevler

04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) Bakanlığımız kurulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Taşra birimi olarak görev yapmakta olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın 20.07.2011 tarih ve 1892 sayılı OLUR''u gereği (E) tipi şemaya göre teşkilatlandırılmıştır. İl Müdürlüğümüz bünyesinde 01.01.2012 itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 43 memur ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak da 1 işçi kadrosunda olmak üzere toplam 44 personelimiz bulunmaktadır.

Ayrıca 17.08.2011 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 648 sayılı KHK ile Bakanlığımıza yeni görevler de verilmiştir. Bu KHK''ler ile Bakanlığımıza ve dolayısıyla Müdürlüğümüze özetle şu görevler verilmiştir.

-Genel bütçe kapsamındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, etüt ve projelerini, maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,İnşa ,güçlendirme,tadil ve esaslı onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait her türlü yapılar ile ilgili genel ilkeleri, Stratejileri ve standartları belirlemek ve uygulamasını sağlamak.

-Yapı denetim sistemini oluşturmak ve yapılarda enerji verimliliğini artıran düzenlemeleri yapmak, yönetmek, izlemek, yapı malzemelerinin denetimine ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

-İskan kanunu uyarınca Bakanlığa verilen görevleri yapmak.

-Konut sektörüne ilişkin strateji geliştirme ve programlama iş ve işlemlerini yürütmek, yapı kooperatiflerinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak.

-Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi çevre kirliliğinin önlenmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, standart ve ölçütler geliştirmek, kirlilik haritalarını oluşturmak, iklim değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

-Mekansal Strateji planlarını ilgili Kurum ve Kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve Mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek.

-İl çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak.

-Çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmalarını yapmak, bu konuda gerekli kararları almak izlemek ve denetlemek.

-Yapı malzemelerinin üretim, satış, nakil, kullanma safhalarında her türlü mekânda ve ortamda gözetim ve denetimini yapmak.

-Yapı malzemesi numunelerinin test ve deneylerini ilgili standartlara göre yapmak, yaptırmak.

-Yapı kooperatiflerinin Genel Kurullarına temsilci göndermek , işleyişleri ve denetlenmeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

-Jeolojik ve Jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, onaylamak ya da onaylanmasını sağlamak.

-Kıyı kenar çizgisi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak.

-Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak.