Kilis Valiliği
Kilis Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kilis Valiliği
Kilis Valiliği
Mücavir Alan

BELEDİYE MÜCAVİR ALAN SINIRLARININ TESPİTİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

            3194 sayılı İmar Kanunu?nun 45. maddesinde mücavir alanın tanımı;

            Mücavir alan sınırları belediye meclisi ve il idare kurulu kararına dayanarak vilayetlerce Bakanlığa gönderilir. Bakanlık bunları inceleyerek aynen veya değiştirerek tasdik etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye yetkilidir

            Mücavir alanın ilgili belediye sınırına bitişik olması gerekmez. Ayrıca, bu alanlar köyleri de ihtiva edebilir. Mücavir alandan ?ıkarılma da aynı usule tabidir. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde mücavir alana alma ve ?ıkarma hususunda resen karar verebilir.

            denilmektedir.

            Belediyelerce hazırlanan mücavir alan teklif dosyasının Bayındırlık ve İsk?n Müdürlüğü?ne iletilmesi gerekmekte olup, teklifin incelenmesinde aşağıdaki dosyada belirtilen kritelere uyulur.

 

Mücavir alanı başvurusu hakkında tıklayın.