Kilis Valiliği
Kilis Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kilis Valiliği
Kilis Valiliği
İmar

İmar ve Planlama Hizmetleri.

 

            İmar Planları Hk.

* Bakanlığımızın İmar Planları konulu 2008/6 no?lu Genelgesinde, İl Özel İdareleri ve Belediyelerce onaylanan Mevzi İmar planları dahil olmak üzere plan onaylayan kamu kurum ve kuruluşlarından

- İmar planları,

-Her türlü revizyon, ilave ve değişiklik planlarının plan a?ıklama raporu,

- Planın onanmasına esas meclis kararları,

- Askı tutanakları,

- Plan yapılan parsele ait hukuki bilgileri,

- Başvuru dilek?eleri,

- Kamu kurumlarının görüşleri,

- Plan müellifi ile ilgili bilgileri,

- 26.10.2005 gün ve 10852/2807 sayılı Genelgede belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmış CD?leri ve

- onaylı imar Planına esas jeolojik etüt raporları ile birlikte Bakanlığımız adına, planların kesinleşme tarihinden itibaren en fazla 7 (yedi) gün i?erisinde belirtilen şekil ve şartlarda il müdürlüklerine göndermelerini belirtmiştir. Bu kapsamda il sınırları i?inde yapılan ve kesinleşen imar planları müdürlüğümüzce;

- İmar Kanunu,

- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği,

- Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik,

- Pl?n Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik,

- 2008/6 no?lu Genelge ve

- diğer ilgili genelgeler doğrultusunda incelenerek işlem tesis edilmektedir. 2008/6 sayılı Genelge doğrultusunda İmar Planlarının toplanması ve sistematik bir bi?imde gerektiğinde müracaat edilmeye uygun şekilde arşivlenmesi,

 

            Halihazır Haritalar Hk.

* Bakanlığımızın yine İmar Planları konulu 2008/6 no.lu Genelgesi gereği, İmar planlarının yanı sıra, onaylanan imar planlarına altlık teşkil eden halihazır haritaların da;

- Başvuru dilek?eleri,

- Parsel bilgileri,

- İlgili meclis kararı,

- Askı tutanakları,

- Hesap cildi,

- Onaylı sureti

-Harita Mühendislik hizmetini yürüten müellifin belgeleri ve

- CD?si ile birlikte

 

Planlar i?in belirtilen esaslara uygun olarak Bakanlığımız adına İl Müdürlüklerine gönderilmektedir. Bu kapsamda il sınırları i?inde yapılan ve kesinleşen Halihazır Haritalar;

-İmar Kanunu,

-Büyük Öl?ekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği,

-2008/6 no?lu Genelge ve Diğer ilgili Genelgeler, doğrultusunda incelenerek arşivlenmesi,

 

            Valiliğimize; Cumhuriyet Başsavcılığından, gerek İ?işleri Bakanlığından gerekse Vatandaştan intikal eden şikayet konuları Hk.

*  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı?na intikal ettirilen ve Müdürlüğümüze iletilen şikayet konularının 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında gerek ilgili Belediyesinde gerekse mahallinde incelenerek sonu?landırılmasına yönelik hizmetleri.

 

             * 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında gerek Valiliğimize (İl Mahalli İdareler Müdürlüğü ve İl İdare Kurulu Müdürlüğü) gerek Cumhuriyet Başsavcılığından, gerek İ?işleri Bakanlığından gerekse Vatandaştan intikal eden şikayet konularının; İmar Mevzuatı (ilgili tüm Kanunlar ve Yönetmelikler) uyarınca  ilgili Belediyelerinde ve mahallinde mesleki yönden (inşai, yapım, planlama ve haritaya yönelik olduğundan inşaat mühendisi, mimar ve şehir plancısı tarafından) inceleme yapılarak Valilik görüşüne esas olacak araştırma, inceleme ve gerekli görüldüğü hallerde 4483 sayılı Yasa kapsamında Ön İnceleme Raporlarının hazırlanması işlemlerini

 

              * İ?işleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca; ilgili Belediyelerde inceleme yapmak üzere görevlendirilmiş olan Müfettişlerin hazırlayacakları teftiş raporlarına esas teşkil edecek Bilirkişi olarak yapılan görevlendirme gereği, ilgili tüm mevzuat kapsamında konuların mesleki yönden (inşai, yapım, planlama ve haritaya yönelik olduğundan inşaat mühendisi, mimar, ?evre mühendisi ve şehir plancısı) incelenerek bilirkişi raporu hazırlanması işlemlerini

              Yürütmektedir.

 

Bina ve Bina Türü Yapılar İ?in Zemin ve Temel Etüdü Raporu

            3194 sayılı İmar Kanunu?nun 28. maddesi uyarınca; Kamuya ait tesislerde, harita-plan-parselasyon planı-proje hazırlanmasına ve fenni mesuliyet üstlenilmesine ilişkin hizmetlerin Bayındırlık ve İsk?n Müdürlüklerince yürütülmesi mümkün olduğundan, Müdürlüğümüzce yaklaşık maliyeti hazırlanan yapıların, Zemin ve Temel Etüd Raporları kurumlarınca hazırlanmamış ise Zemin ve Temel Etüd raporu yaklaşık maliyeti karayolları birim fiyatlarına göre, teknik şartnamesi de Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar?a göre hazırlanıp kontrolluk ve onay işlemide, Bina ve Bina Türü Yapılar İ?in Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı?na göre yapılmaktadır.

Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinin Kullanım Esasları          

Bakanlık Büt?esinde Yer Alan Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinin Kullanım Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca; Belediyelerin bazı projelerine mali katkıda bulunulmakta olup, bu projelerin;

- incelenmesi,

- onaylanması,

- Bakanlığımıza iletilmesi,

- mali yardımların yerinde ve mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde sarfının denetlenmesi

- yapılan işlere ilişkin 6?şar aylık raporların gönderilmesi işlemleri, yerine getirilmektedir.

Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti

 

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 22. maddesi, Valilikler bu Yönetmeliğin uygulanmasını Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri kanalıyla yürütür. Denmektedir. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 ncı maddelerine istinaden,

- Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunun teşekkülüne,

- Yıllık programların hazırlanmasına,

- Kıyı kenar ?izgisinin arazide tespitine ve hali hazır harita üzerine usulüne uygun olarak ge?irilmesine,

- Valiliğe sunulmasına,

- Onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesine,

-Onaylı paftaların ?oğaltılmasına,

-Tapu Sicil Müdürlüğüne, Yerel Maliye Teşkilatına ve tespit belediye hudutları i?inde ise, ilgili belediyesine dağıtımının yapılmasına

- Muhafaza edilmesine ve

-İlan edilmesine ilişkin işler, Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

 

 

 

 

Organize Sanayi Bölgelerinde parsel tahsisi, satış ve devirlerinin incelenmesi

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kü?ük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü, OSB'lerden beklenen faydayı ve uygulamada etkinliği artırmak üzere yayımlamış olduğu 2010/2 no?lu genelgesi gereği; İller genelinde mevcut tüm OSB'lerin,Parsel tahsis, satış ve devir işlemleri ile Ruhsat ve izinlerin izlenmesi ve 6 ayda bir olmak üzere Bakanlıklarına raporlanmasını sağlamak üzere Valilikler koordinatörlüğünde, bir komisyonun oluşturulması ve bu komisyon marifetiyle de, OSB'Ierde yapılan parsel tahsis satış ve devirleri ile ruhsat ve izinlerin mevzuata uygunluğunun, devirlerde muvazaa olup olmadığının ve satış fiyatlarının objektif kriterlere uygun olup olmadığının etkin bir denetleme imkanı sağlamak üzere, izlenmesi ve değerlendirilmesini gerekli görmüş ve her yıl 30 Haziran ve 31 Aralık tarihleri itibariyle hazırlanacak raporların Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmesi istenmiştir. Müdürlüğümüzce oluşan komisyona teknik eleman görevlendirilmektedir.

Define Yapılacak Arazilerin Belirlenmesi

 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu?nun 50. maddesi, Define Arama Yönetmeliği?nin 5 ve 7. maddeleri uyarınca, Define araması yapmak isteyenlerin, define aranacak sahanın yetkili teknik elemana ?izdirilmiş 1/500 öl?ekli tesviye münhanili haritasını veya krokisini, Bayındırlık ve İsk?n Müdürlüğü onaylamaktadır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu?nun 2. ve 57. maddesi hükümleri uyarınca

 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu?nun 2. ve 57. maddesi hükümleri uyarınca; il, il?e ve bucak kurulması, kaldırılması, adlarının, bağlılıklarının, merkez ve sınırlarının belirtilmesi ve değiştirilmesi, yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi işlemlerinde hazırlanan 1/200.000, 1/100.000 veya 1/25.000 öl?ekli paftalardan faydalanarak, koordinatları gösterilmeden düzenlenen krokiler i?in, Müdürlüğümüzün onayı alınmaktadır.